ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทาง  http://bit.ly/2PfoVyE

หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ 
โทร. 0 2590 1346  หรือ  06 1406 7335 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

โทร. 0-2590-1346
เอกสาร, หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และแผนที่ แผนผังอาคารสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โภชนากรปฏิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข