ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขการรายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขการรายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ (ป.ตรี) นักวิชาการสถิติ (ป.โท นักวิชาการสาธารณสุข เศรษธูกร (ป.ตรี) เศรษฐกร (ป.โท นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) และบัญชีผู้ไม่ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ (ป.ตรี) นักวิชาการสถิติ (ป.โท นักวิชาการสาธารณสุข เศรษธูกร (ป.ตรี) เศรษฐกร (ป.โท นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) และบัญชีผู้ไม่ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขอดูคะแนนสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

คลิกดาวน์โหลด แผนที่อาคารสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทั้กษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ภาคเช้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ป.ตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่งเศรษฐกร ป.ตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ภาคบ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ป.โท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่งเศรษฐกร ป.โท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.ตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล
 
                              สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารอื่น ที่มิใช่ธนาคารกรุงไทย
                    ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิงก์ http://bit.ly/moph_refund
                                    หรือ สามารถสแกน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้     สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อ หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่เบอร์โทร. 02 – 590- 1350 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป